dilluns, 5 de desembre de 2011

PQPI Programes de qualificació professional inicial

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. També donen l’opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (proves d’accés al grau mitjà d’FP i proves per a l’obtenció del graduat d’educació secundària) com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).
Continguts
- Formació professional específica (mòduls A). Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.
Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
- Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.
- Formació per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C). Aquests mòduls es poden cursar paral·lelament o amb posteritat als mòduls obligatoris. La formació es fa en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social.
Durada
La durada dels mòduls obligatoris és d’un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.
En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.
Certificació:
Els alumnes obtenen un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat.
Aquesta acreditació tindrà efectes:
a. Acadèmics, facilitant la superació de les proves d’accés a la formació professional de grau mig o l’obtenció del graduat/ada en ensenyament secundari obligatori (ESO).
b. Per a l’obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.
Els alumnes que superin els mòduls C obtindran la titulació de graduat en ensenyament secundari obligatori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.