dilluns, 5 de desembre de 2011

Orientació acadèmica i professional

L'orientació amb l' Alumnat que cursa Educació Bàsica Obligatoria i Postobligatòria.

El tutor o tutora o l'orientador a de tenir cura que l'elecció del currilum optatiu per part de l'alumnat sigui coherent i doni resposta als seus interessos i necessitats pensant en les opcions del seu futur academic i professional. L'elecció d'unes matèries o unes altres a l'ESO no condicionen l'itinerari futur però si ajudaran a arribar amb un nivell  mes alt per cursar determinades matèries del Batxillerat o  la formació professional.
Tant en l’ESO com en el batxillerat i en els cicles formatius, els centres han de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o activitats posteriors. En el marc de l’acció tutorial s’han de planificar accions d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, jornades, conferències, visites..., Els alumnes han de disposar de prou informació respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides acadèmiques i ocupacionals.
L'orientació acadèmica i professional
La transició de l'etapa educativa al mon laboral coincideix amb l’ etapa de la vida on comença la cerca de la identitat personal i social. Es una etapa necessària per a aconseguir l´ autonomia que la persona adulta necessita per a assumir responsabilitats.
Entre l’ inici i final de l’adolescència l’alumnat ha de contestar a una sèrie de preguntes que li planteja el sistema educatiu i la societat en general : què vull ser?, què vull fer?, què sé fer? Preguntes que exigeixen una resposta immediata ja que en determinats moments ha d’escollir una opció o una altra per continuar preparant-se per assolir aquest objectiu.
A nivell personal l’adolescència es una etapa on es busca resposta a la pregunta de qui soc. L'alumnat està en procés d' adquisició i desenvolupament de la seva pròpia identitat identitat i de les competències sociolaborals L’adolescent ha de assolir un terme mig entre el procés d'integració i el d'individualització o afirmació..
La construcció de la seva identitat exigeix contínues preses de decisions, però no n'hi ha prou de voler decidir. Cal conscienciejar-se dels requeriments que acompanyen el procés. Prendre una bona decisió suposa traçar l'objectiu a assolir, reunir tota la informació rellevant i tenir en compte les preferències de qui ha de prendre aquesta decisió. Ha de ser conscient que una bona decisió és un procés que necessita temps i planificació.
persegueix fonamentalment que els joves siguin capaços de dissenyar un pla d'acció en relació amb el seu futur immediat, com a base d'un futur més llunyà que es planteja com la meta final de tot el procés.
Factors a tenir en compte:
• La transició del jovent al mon laboral pot prolongar-se força anys després de l'escolarització; l'estudiant la pot viure com
• Les millors condicions de vida han propiciat un avenç en la joventut. Els primers canvis físics s'inicien cada vegada en edats més precoces, i la seva influència es percep en aspectes emocionals i comportamentals.
• La desocupació pot incidir mes en el jovent sense experiència i això porta conseqüències en la vida familiar, i un allargament de la dependència.
• La presència de tecnologia en la vida dels joves juga un paper principal a l'hora de dissenyar tècniques i mètodes per orientar.
• La societat actual es caracteritza per la rapidesa dels canvis.
• La tendència de fa unes quantes dècades de creixement demogràfic va començar a invertir-se als anys vuitanta.
• Respecte cultural, obertura cap al canvi i l'heterogeneïtat són principis que constitueixen un entramat bàsic per a la formació en competències interculturals dels nostres joves.
• La família s'ha fet més tolerant, democràtica, comunicativa i igualitària, la qual cosa repercuteix positivament sobre l'autoconcepte autoestima i la satisfacció dels joves. També s'estan generant canvis en l'estructura de la família amb l'establiment de nous tipus de família.
Des del camp que ens ocupa, l'orientació acadèmica i professional , és necessari contemplar aquests canvis i actuar en conseqüència.
 
incerta i arriscada ; amb múltiples decisions i opcions professionals; diferent segons les característiques personals, socials i culturals de les persones i de l'entorn; canviant i poc duradora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.