dijous, 8 de desembre de 2011

Bomberes

Us adjunto aquest vídeo de la Campanya de promoció de la professió de bombera com una sortida professional per a les dones per tal que el visualitzeu a tutoria i en parleu.
"Bomberes" s'engloba dintre de les accions desenvolupades pel Programa per a l'Equitat de Gènere del Departament d'Interior, Relacions Institucional i Participació amb l'objectiu d'incrementar el nombre de dones en el Cos de Bombers de la Generalitat.


dimarts, 6 de desembre de 2011

Wikioficis

Benvingut/da a Wikioficis!

Aquest projecte pretén proporcionar un recurs de cara a valorar possibles sortides professionals dels estudis triats. Explora perfils d'oficis que coincideixin amb els teus interessos i les teves habilitats.

Entra i explora!!!

Wikioficis

dilluns, 5 de desembre de 2011

Jclic sistema educatiu

Aquí teniu un enllaç amb unes activitats Jclic, que us ajudaran a escollir el vostre camí d’estudis després de l’ESO. Es tracta d'un paquet d'activitats sobre orientació acadèmica i professional organitzat en tres apartats:
  • Possibles sortides d'estudis: conjunt d'activitats destinades a presentar els diferents estudis i sortides de formació als nois/es quan acaben 4t d'ESO. Batxillerat, CFGM, PGS, Idiomes.
  • Valors, interessos i personalitat: activitats destinades a treballar tot el que fa referència a tipus de personalitat, interessos propis de cada individu i valors.
  • Recursos al món del treball: activitats encaminades a facilitar models de currículum, instància... en definitiva recursos diferents per entrar en el món del treball.

Estudis universitaris

El desenvolupament dels nous estudis de grau i màster universitari, adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha comportat l’extinció de la majoria dels estudis anteriors a l’EEES.
Per aquest motiu, durant el curs 2011-2012, encara coexistiran estudis que ja s'han adaptat a l'EEES i estudis anteriors a l'EEES, els quals mantenen tots els seus efectes acadèmics i, si s'escau, professionals.
Si vols conèixer totes les opcions que t'ofereix el sistema universitari de Catalunya, quant als estudis que ja s'han adaptat a l’EEES i als estudis anteriors a l'EEES, al menú de l'esquerra trobaràs tota la informació que necessites: estructura, accés a un segon cicle, centres on s’imparteix, món laboral i institucions d’interès.

Estudis universitaris

Formació Professional

Aquí trobareu una àmplia informació sobre els estudis de Formació Professional.

Formació Professional

Orienta't: questionari d'autoconeixement

Aquest qüestionari t'ajudarà a reflexionar sobre les teves aptituds (competències), les preferències respecte d'algunes activitats i professions, les teves característiques personals i la teva actitud respecte al món laboral. T'oferim d'una eina de reflexió i d'autoavaluació que facilita l'autoconeixement, no pas un test estandaritzat.

En acabar de respondre el qüestionari et mostrarem aquells entorns professionals, exemples d'estudis estudis i professions que que més encaixen amb el teu perfil.
Orienta't: questionari d'autoconeixement

Orienta PMF

Aquí trobareu informació detallada sobre:
              1r d'ESO

Ànims!!!


PQPI Programes de qualificació professional inicial

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. També donen l’opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (proves d’accés al grau mitjà d’FP i proves per a l’obtenció del graduat d’educació secundària) com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).
Continguts
- Formació professional específica (mòduls A). Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.
Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
- Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.
- Formació per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C). Aquests mòduls es poden cursar paral·lelament o amb posteritat als mòduls obligatoris. La formació es fa en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social.
Durada
La durada dels mòduls obligatoris és d’un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.
En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.
Certificació:
Els alumnes obtenen un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat.
Aquesta acreditació tindrà efectes:
a. Acadèmics, facilitant la superació de les proves d’accés a la formació professional de grau mig o l’obtenció del graduat/ada en ensenyament secundari obligatori (ESO).
b. Per a l’obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.
Els alumnes que superin els mòduls C obtindran la titulació de graduat en ensenyament secundari obligatori.

Full de respostes

Aquí et deixem l’inventari d’interessos professionals i personals per poder completar el quadern anterior.
Full de respostes

Quadern d'orientació professional: guia de l'alumnat


Segurament et trobes en una etapa de la vida en què et preocupa triar la teva futura professió. És molt possible que examinis la teva manera de ser i consideris el món laboral i els diversos estudis amb més intensitat que poc temps enrere i miris de determinar quins estudis o quines ocupacions et podrien proporcionar més satisfacció.

Aquest Quadern d’orientació professional ha estat elaborat amb l’ànim d’ajudar-te en el procés de decidir el teu futur professional.

Com pots veure, també analitza els factors personals que serveixen per prendre una decisió sobre el futur acadèmic
a) Àmbits d’Aprenentatge
b) Aptituds i Habilitats
c)Valors professionals
d) Inventari d’interessos professionals
e) Tipologia personal i professional

Ànims!!!

Inventari d'interessos

Aquí et deixem l’inventari d’interessos professionals i personals per poder completar el quadern anterior.

Inventari d'interessos

Què es pot estudiar?

Aquí trobareu informació sobre quins estudis podeu cursar a Catalunya.

Què es pot estudiar?

Batxillerat

Aquí trobareu informació sobre les  diferents modalitats del Batxilerat:
– Arts
– Ciències i tecnologia
– Humanitats i ciències socials


Batxillerat 2011

Saló de l'ensenyament

Què seguiré estudiant? Prepara't per al futur

Al Saló de l'Ensenyament trobaràs les opcions formatives que més s'adapten a les teves preferències: estudis de batxillerat, universitaris i superiors, cicles d’FP, idiomes i formació ocupacional i complementària.

Saló de l'Ensenyament

Portal: cercador de graus, màsters i formació contínua

Web de l'educació superior a Catalunya on podreu trobar un cercador de graus, màsters, cicles formatius de grau superior i formació contínua.

Cercador de graus

Orientació acadèmica i professional

L'orientació amb l' Alumnat que cursa Educació Bàsica Obligatoria i Postobligatòria.

El tutor o tutora o l'orientador a de tenir cura que l'elecció del currilum optatiu per part de l'alumnat sigui coherent i doni resposta als seus interessos i necessitats pensant en les opcions del seu futur academic i professional. L'elecció d'unes matèries o unes altres a l'ESO no condicionen l'itinerari futur però si ajudaran a arribar amb un nivell  mes alt per cursar determinades matèries del Batxillerat o  la formació professional.
Tant en l’ESO com en el batxillerat i en els cicles formatius, els centres han de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o activitats posteriors. En el marc de l’acció tutorial s’han de planificar accions d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, jornades, conferències, visites..., Els alumnes han de disposar de prou informació respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides acadèmiques i ocupacionals.
L'orientació acadèmica i professional
La transició de l'etapa educativa al mon laboral coincideix amb l’ etapa de la vida on comença la cerca de la identitat personal i social. Es una etapa necessària per a aconseguir l´ autonomia que la persona adulta necessita per a assumir responsabilitats.
Entre l’ inici i final de l’adolescència l’alumnat ha de contestar a una sèrie de preguntes que li planteja el sistema educatiu i la societat en general : què vull ser?, què vull fer?, què sé fer? Preguntes que exigeixen una resposta immediata ja que en determinats moments ha d’escollir una opció o una altra per continuar preparant-se per assolir aquest objectiu.
A nivell personal l’adolescència es una etapa on es busca resposta a la pregunta de qui soc. L'alumnat està en procés d' adquisició i desenvolupament de la seva pròpia identitat identitat i de les competències sociolaborals L’adolescent ha de assolir un terme mig entre el procés d'integració i el d'individualització o afirmació..
La construcció de la seva identitat exigeix contínues preses de decisions, però no n'hi ha prou de voler decidir. Cal conscienciejar-se dels requeriments que acompanyen el procés. Prendre una bona decisió suposa traçar l'objectiu a assolir, reunir tota la informació rellevant i tenir en compte les preferències de qui ha de prendre aquesta decisió. Ha de ser conscient que una bona decisió és un procés que necessita temps i planificació.
persegueix fonamentalment que els joves siguin capaços de dissenyar un pla d'acció en relació amb el seu futur immediat, com a base d'un futur més llunyà que es planteja com la meta final de tot el procés.
Factors a tenir en compte:
• La transició del jovent al mon laboral pot prolongar-se força anys després de l'escolarització; l'estudiant la pot viure com
• Les millors condicions de vida han propiciat un avenç en la joventut. Els primers canvis físics s'inicien cada vegada en edats més precoces, i la seva influència es percep en aspectes emocionals i comportamentals.
• La desocupació pot incidir mes en el jovent sense experiència i això porta conseqüències en la vida familiar, i un allargament de la dependència.
• La presència de tecnologia en la vida dels joves juga un paper principal a l'hora de dissenyar tècniques i mètodes per orientar.
• La societat actual es caracteritza per la rapidesa dels canvis.
• La tendència de fa unes quantes dècades de creixement demogràfic va començar a invertir-se als anys vuitanta.
• Respecte cultural, obertura cap al canvi i l'heterogeneïtat són principis que constitueixen un entramat bàsic per a la formació en competències interculturals dels nostres joves.
• La família s'ha fet més tolerant, democràtica, comunicativa i igualitària, la qual cosa repercuteix positivament sobre l'autoconcepte autoestima i la satisfacció dels joves. També s'estan generant canvis en l'estructura de la família amb l'establiment de nous tipus de família.
Des del camp que ens ocupa, l'orientació acadèmica i professional , és necessari contemplar aquests canvis i actuar en conseqüència.
 
incerta i arriscada ; amb múltiples decisions i opcions professionals; diferent segons les característiques personals, socials i culturals de les persones i de l'entorn; canviant i poc duradora.

Itinerari de qualificació professional

En aquest vídeo trobareu informació sobre els itineraris de qualificació professional.

Itinerari de qualificació professional

L'IPSUM

L’IPSUM (Eina d'autodiagnosi per a l'orientació) té com a finalitat ajudar-te en el procés d’autoconeixement, a entendre millor com ets i a fer-te reflexionar sobre el que vols fer, abans de dissenyar el teu itinerari formatiu o professional. Està pensat per a persones de totes les edats a partir de 16 anys, i de qualsevol nivell formatiu.
Un cop hagis completat tot el qüestionari, obtindràs uns resultats sobre el teu perfil, i et proporcionarem informació dels itineraris que ofereix el sistema educatiu.

GR: recorregut pel món dels estudis i les professions

El GR s’ha elaborat amb l’ànim d’acompanyar-te en el procés d’anar decidint el teu projecte professional. Té com a finalitat ajudar-te a aprofundir en l’autoconeixement, a entendre millor com ets i a fer-te reflexionar sobre el que vols fer, per tal de determinar quin estudis o quines ocupacions et poden proporcionar més satisfacció.
Amb el GR, aniràs expressant els teus gustos, preferències i interessos respecte d’una sèrie de característiques personals que cal tenir en compte en la selecció dels futurs estudis o professió. Cal que segueixis totes les passes que s’estableixen en aquest qüestionari.

GR

divendres, 2 de desembre de 2011

Bressol

Edu3.cat

Estilista

Edu3.cat

Aparelladora

Edu3.cat

TMB

TMB Aquesta publicació busca sensibilitzar i animar el professorat que treballa en programes d'iniciació professional i que atén el col·lectiu de joves que no han acreditat l'ensenyament secundari obligatori per la via ordinària, a incorporar un enfocament integrat de gènere en les accions formatives, en la tutoria i en lesactivitats d'orientació personal i professional que desenvolupen en el marc de les seves funcions. Edu3.cat

dimecres, 30 de novembre de 2011

Què puc estudiar?

En aquest portal de la Generalitat de Catalunya trobareu informació sobre:

Estudis
Camí professional
Modalitat o família professional

Què puc estudiar?

Formació Professional

Informació referent a la Formació Professional

ESO

Informació referent a l'Educació Secundària Obligatòria: homologacions de títols, càlcul de la qualificació mitjana, etc.

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Aquí trobareu tota la informació sobre els títols que es poden homologar:
Batxillerat

Estudiar a Catalunya

En aquest link trobareu informació dels centres, en el cas que imparteixin l'estudi aquest curs 2011-2012.

La tria dels estudis és una decisió important i, de vegades, també difícil. Aquí trobareu tots els estudis professionals ordenats segons àmbits d'interès i eines que us ajudaran a saber quins són els vostres interessos, les particularitats de cada ensenyament i les possibles sortides professionals dels estudis.
Així com: títols homologables, incorporació al sistema educatiu, legalització de documents, sol·licitud i documentació d'homologació o convalidació, càlcul de la qualificació mitjana i volant d'inscripció condicional.

Organigrama del sistema educatiu

Organigrama del sistema educatiu a Catalunya

Organigrama

Què vull i què puc estudiar?

En aquest link trobareu informació sobre:
- orientació acadèmica i professional
- activitats d'autoconeixement
-itineraris
- inserció laboral

Què vull i què puc estudiar?

diumenge, 27 de novembre de 2011

L’ARXIVADOR VIRTUAL DE LES PROFESSIONS

L’ARXIVADOR VIRTUAL DE LES PROFESSIONS
Si cliques damunt l’enllaç trobaràs una aplicació que et permetrà accedir a l’arxivador virtual de les ocupacions. Aquí podràs fer una recerca de les professions que t’interessin i trobar la següent informació:

- Descripció de la professió
- Principals tasques de la professió
- Formació
- Mercat laboral
-Observatori ocupacional
L'arxivador de les professions

diumenge, 13 de novembre de 2011

Orienta't Portal d'orientació acadèmica i professional

ORIENTA'T és el portal d'orientació acadèmica i professional desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'estimular la reflexió de l'alumnat davant l'elecció d'estudis i sortides professionals. Està adreçat especialment a l'alumnat, professorat i famílies del segon cicle de l'ESO, també es pot  utilitzar en els ensenyaments postobligatoris.
El seu objectiu és afavorir el treball compartit de l'alumnat amb el tutor/a-orientador/a i la família per tal d'arribar a una presa de decisions raonades sobre el futur acadèmic i/o professional  de cada alumne/a. El portal parteix d'una concepció de l'orientació entesa com un procés educatiu, on l'alumne és el protagonista principal que ha d'adquirir les competències necessàries que li permetin continuar orientant-se en el futur.
 Orienta't

Família i escola

Tot el que cal saber sobre l'escolaritat

En aquest espai trobareu informació, orientacions i recursos que us poden ser d'utilitat en el seguiment escolar dels vostres fills i filles i la vostra tasca educativa.
Família i escola